+32 (0)3 870 69 70 info@dbp.be downloadcenter
NL

Disclaimer

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

  1. DBP Plastics: De vennootschap DBP Plastics NV, gevestigd te Terbekehofdreef 25-29, 2610 Antwerpen met ondernemingsnummer 0448.595.108.
  2. Website: De Website van DBP Plastics, www.dbp.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door DBP Plastics (zoals, zonder beperking: www.dbpmatrijzenmakerij.be).

1.Algemene informatie over de Website

De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de Disclaimer. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

2.Intellectuele eigendomsrechten

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van DBP PLASTICS en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan DBP PLASTICS of derden. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van DBP PLASTICS en/of van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DBP PLASTICS. Hetzelfde geldt voor gegevens die niet wordt beschermd door intellectuele rechten, die o.a. kunnen worden verzameld door de techniek van ‘screen scraping’. Door de terbeschikkingstelling en het mogelijke gebruik van de website wordt door DBP PLASTICS op geen enkele wijze een licentie verschaft.

DBP PLASTICS behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

3.Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan DBP PLASTICS te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend.  Deep linking is verboden.

De Website kan eveneens hyperlinks bevatten naar andere websites. DBP PLASTICS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie aangebracht. DBP PLASTICS controleert (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra DBP PLASTICS met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van DBP PLASTICS overeenstemt, zal DBP PLASTICS de hyperlink naar deze website verwijderen. DBP PLASTICS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

4.Aansprakelijkheid

DBP PLASTICS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Door de Website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op DBP PLASTICS betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld.

Door de Website te bezoeken aanvaardt u om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website op zich te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. DBP PLASTICS kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

U erkent verder het recht van DBP PLASTICS om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, etc.

5.Veiligheid van de Website

DBP PLASTICS zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid van de Website te waarborgen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal DBP PLASTICS alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

6.Privacy en Cookies

Voor meer informatie betreffende de privacy – en cookie policy, gelieve onze Privacy– en Cookie Statement te raadplegen.

7.Wijzigingen aan de Website en/of de Disclaimer

DBP PLASTICS behoudt zich het recht voor om de Website en de informatie op de Website, zonder voorafgaande mededeling, op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Daarnaast heeft DBP PLASTICS het recht om de bepalingen van de Disclaimer aan te passen, bij te werken of te veranderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente Disclaimer. Na elke wijziging aan deze Disclaimer zal onderaan de pagina op de Website de datum worden bijgewerkt. Indien u na deze wijziging de Website blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

DBP PLASTICS wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Disclaimer.

8.Varia

Indien een van de bepalingen van deze Disclaimer nietig zou worden verklaard door een bindende beslissing, dan zal dit geen enkel effect hebben op de overige bepalingen van deze Disclaimer. DBP PLASTICS heeft het recht om zulke bepaling te vervangen door een andere bepaling die, binnen de wettelijke perken,  hetzelfde effect heeft.

Het nalaten van DBP PLASTICS om de strikte naleving van de bepalingen van deze Disclaimer op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

9.Toepasselijk recht

Door de Website te bezoeken en daardoor deze Disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen (België) valt.

Site by Plenso    --   © 2015-2016 DBP Plastics NV – Alle rechten voorbehouden   --   cookieverklaring   --   privacyverklaring   --   disclaimer   --   algemene voorwaarden   --   RPR Antwerpen   --   IBAN: BE36320028005081
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Meer weten. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik ervan.