+32 (0)3 870 69 70 info@dbp.be downloadcenter
NL

Beleid

BELEIDSVERKLARING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN, KWALITEIT, VOEDSELVEILIGHEID, VEILIGHEID EN MILIEU.                       

DBP Plastics n.v., Terbekehofdreef 25-29, 2610 Wilrijk                                                                       
LS-01-00 C datum 01-12-2015

De directie van DBP Plastics n.v. streeft naar een kwaliteitsniveau dat volgende zaken in acht neemt :

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Wij onderschrijven deze zeven kernprincipes en passen die op de volgende manier toe: 

Afleggen van rekenschap

 • We streven er voortdurend naar de negatieve effecten te minimaliseren en de positieve effecten op het milieu, de maatschappij en de economie van onze activiteiten te maximaliseren.
 • Periodiek inventariseren en prioriteren wij voor ons relevante en significante onderwerpen binnen maatschappelijk verantwoord overnemen.

Transparantie

 • Wij publiceren onze doelen/plannen, inspanningen en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, op onze bedrijfswebsites. We nodigen onze stakeholders uit te reageren op deze publicaties.
 • We zullen transparant zijn in onze wijze van werken en de effecten ervan op milieu, maatschappij en de economie.

Ethisch gedrag

 • In het zaken doen met leveranciers, klanten en concurrenten zullen we krachtig en integer concurreren. We behandelen onze klanten en leveranciers billijk en objectief.
 • We hebben ethisch gedrag opgenomen en geoperationaliseerd in onze mission statement, zodat het onderdeel is van ons bedrijfsbeleid en de instructies aan de medewerkers.

Respect voor belangen van stakeholders

 • We moedigen de dialoog aan met onze belangrijkste stakeholders. We nodigen stakeholders uit om hun belangen aan ons kenbaar te maken zodat we daarmee rekening kunnen houden.

Respect voor wet- en regelgeving

 • We voldoen aan de nationale en internationale regelgeving van de landen waarin we actief zijn.

Respect voor internationale gedragsnormen

 • We streven er naar om tenminste de internationale gedragsnormen te respecteren in die situaties waar de wet- en regelgeving geen adequate bescherming van milieu en mensen biedt.
 • We streven er naar deze normen zo veel mogelijk te respecteren in landen waar de wetgeving of de uitvoering ervan conflicteert met internationale gedragsnormen.
 • Waar mogelijk en toepasbaar, passen we de kenmerken van onze betrekkingen en activiteiten binnen een rechtsgebied aan als de wetgeving of de uitvoering ervan conflicteert met internationale gedragsnormen en het niet volgen van die normen significante gevolgen zou hebben.
 • We overwegen alleen legitieme mogelijkheden en contacten in pogingen invloed uit te oefenen op organisaties en overheden om ieder mogelijk conflict te voorkomen.
 • We vermijden medeplichtig te zijn aan activiteiten van andere organisaties die niet consistent zijn met de internationale gedragsnormen.

Respect voor mensenrechten

 • We respecteren de mensenrechten, inclusief naar alle redelijkheid de zich ontwikkelende en in te voeren mensenrechten, in lijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, en bieden passende training, leven de nationale wetten en regels na in alle regio’s en landen waarin we actief zijn, en respecteren internationale mensenrechten ingeval van een conflict tussen de internationaal erkende mensenrechten standaarden en nationale wetten.

KWALITEIT

 • De behoeften, wensen en verwachtingen van onze klanten kennen.
 • Deze omzetten in interne eisen en kwaliteitsnormen.
 • Een productveilige dienst leveren, die voldoet aan de eisen van de klant, alsook aan de geldende wetgeving en reglementeringen.
 • De permanente meting en de analyse van de tevredenheid van onze klanten laat ons toe om op een continue manier de doeltreffendheid van ons kwaliteitsmanagement systeem te verbeteren.
 • Voorrang geven aan de externe communicatie met onze klanten en de interne communicatie met onze medewerkers
 • Ons kwaliteitsmanagement systeem beschrijft de processen en de procedures die ieder lid van het personeel moet beheersen en toepassen binnen zijn bevoegdheid, hiertoe wordt er geïnvesteerd in opleiding voor alle personeel, zodat hun betrokkenheid maximaal gestimuleerd wordt.
 • Veiligheid en welzijn van onze werknemers is één van de prioriteiten, waarbij ethische kwesties een belangrijke verantwoordelijkheid vormen binnen het hele bedrijf.

VOEDSELVEILIGHEID

 • We hebben de intentie voedselveilige producten te produceren die voldoen aan de specificaties en de van toepassing zijnde wet en regelgeving.
 • Geen voedselveiligheidsissues is het uiteindelijke te bereiken doel.
 • Het naleven van de voedselveiligheidsregels is altijd een onderdeel van onze verantwoordelijkheden.
 • Alle werk gerelateerd voedselveiligheidsproblemen kunnen worden vermeden.
 • Alle voedselveiligheidsrisico’s zijn beheersbaar.
 • Alle onveilige situaties betreffende voedselveiligheid moeten direct worden verholpen.
 • Alle medewerkers moeten zodanig opgeleid zijn dat zij hun werkzaamheden zodanig uitvoeren dat er geen voedselveiligheidsproblemen kunnen ontstaan bij onze klanten.
 • Audits moeten worden uitgevoerd om zeker te stellen dat wij voldoen aan ons voedselveiligheidsbeleid.
 • Het is de plicht van elke medewerker om actie te ondernemen voor een hygiënische werkomgeving en deze te verbeteren.
 • Dit voedselveiligheidsbeleid is ook van toepassing op onze bezoekers.
 • De meest belangrijke elementen in ons voedselveiligheidsbeleid zijn de juiste instelling en gedragingen van iedereen ten aanzien van voedselveiligheid.

VEILIGHEID

 • Onze medewerkers beschermen is een plicht van iedereen die deel uitmaakt van onze organisatie.
 • Een ongeval kan in geen enkel geval gerechtvaardigd worden.
 • We streven naar het voorkomen van ieder persoonlijk letsel, van materiële- en milieuschade.
 • Alle nodige middelen worden ingezet om de veiligheid continu te waarborgen en te verbeteren.
 • Indien een ongeval zich voordoet, analyseren we er de oorzaak van, teneinde onmiddellijk te reageren en de nodige preventieve maatregelen te nemen om andere gelijkaardige ongevallen te voorkomen.

MILIEU

 • Milieuzorg is prioritair tijdens de uitvoering van onze activiteiten. Wij wensen verontreiniging te voorkomen door de uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen in te dijken, door afval goed te beheren en door milieuvriendelijke middelen te gebruiken. Door een permanente meting zorgen we voor een continue verbetering van onze milieuprestaties.
 • Bij het nemen van strategische beslissingen houden we rekening met de milieucriteria.
 • Het verantwoord omgaan met grondstoffen en energie en een reductie van alle afvalstoffen behoord tot onze kerntaken.

 

De uitvoering van dit beleid is toevertrouwd aan het Management team dat rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Directie. Zij hebben de bevoegdheid om problemen te identificeren, corrigerende en preventieve maatregelen voor te stellen en deze te laten uitvoeren.

Het kwaliteit management team zal de naleving van dit beleid periodiek verifiëren. Tijdens de bijeenkomsten van dit team worden concrete doelstellingen geformuleerd met het oog op continue verbetering van de kwaliteit, de veiligheid, het welzijn en de zorg voor het milieu.

Het beleid is erop gericht om deze doelstellingen binnen de vooropgestelde termijnen te realiseren.

Om dit te realiseren zal de directie ten allen tijde haar verantwoordelijkheid opnemen en de nodige middelen ter beschikking stellen onder de vorm van productiemiddelen, personeel en opleiding om de implementatie en continue verbetering van het integrale kwaliteitssysteem te ondersteunen en op te volgen.

 

Site by Plenso    --   © 2015-2016 DBP Plastics NV – Alle rechten voorbehouden   --   cookieverklaring   --   privacyverklaring   --   disclaimer   --   algemene voorwaarden   --   RPR Antwerpen   --   IBAN: BE36320028005081
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Meer weten. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik ervan.